به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

در اين ماژول ميتوان بر اساس خروجيهاي ماژولهاي حضور و غياب و تسهيلات و نيز ميزان حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده براي اشخاص، بطور کاملا اتوماتيک حقوق و دستمزد پرداختني اشخاص را مورد محاسبه قرارداده و فايل خروجي مختص بانک براي تمام افراد سازمان را صادر نمود.

قابليتهاي عمده :

ارائه فايل خروجي مختص بانکهاي مختلف
ذخيره حکمهاي حقوقي متناسب با هرفرد
نگهداري مبناي محاسبات براي ماههاي مختلف
تعريف المانهاي حقوقي مختلف بنا به نياز سازمان
ارتباط مستقيم با سيستم ورود و خروج و حسابداري و ....
محاسبه و ذخيره فيشهاي حقوقي افراد در ماههاي مختلف
اتصال به ماژول حضور و غياب و يا ماژول تسهيلات و وامها
امکان تعريف ضرايب مختلف بيمه و ماليات رسمي و غير رسمي
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
پرداخت حقوق و ثبت سند حسابداري و خروجي هاي مختلف بانک ها
تخصيص المانهاي حقوقي مناسب به افراد مختلف و تعيين و مقادير آنها
امکان تعريف حکم هاي حقوقي مختلف و تخصيص حکم هاي حقوقي به پرسنل
امکان تعريف المانهاي حقوقي مختلف و تخصيص معين هاي بدهکار و بستانکار حسابداري براي آن ها

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X