حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

در اين ماژول ميتوان بر اساس خروجيهاي ماژولهاي حضور و غياب و تسهيلات و نيز ميزان حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده براي اشخاص، بطور کاملا اتوماتيک حقوق و دستمزد پرداختني اشخاص را مورد محاسبه قرارداده و فايل خروجي مختص بانک براي تمام افراد سازمان را صادر نمود.

قابليتهاي عمده :

اتصال به ماژول حضور و غياب و يا ماژول تسهيلات و وامها
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
تعريف المانهاي حقوقي مختلف بنا به نياز سازمان
تخصيص المانهاي حقوقي مناسب به افراد مختلف و تعيين و مقادير آنها
ذخيره حکمهاي حقوقي متناسب با هرفرد
محاسبه و ذخيره فيشهاي حقوقي افراد در ماههاي مختلف
نگهداري مبناي محاسبات براي ماههاي مختلف
ارائه فايل خروجي مختص بانکهاي مختلف
امکان تعريف حکم هاي حقوقي مختلف و تخصيص حکم هاي حقوقي به پرسنل
امکان تعريف المان هاي حقوقي مختلف و تخصيص معين هاي بدهکار و بستانکار حسابداري براي آن ها
امکان تعريف ضرايب مختلف بيمه و ماليات رسمي و غير رسمي
پرداخت حقوق و ثبت سند حسابداري و خروجي هاي مختلف بانک ها
ارتباط مستقيم با سيستم ورود و خروج و حسابداري و ....
X