رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

قیمت رسام ERP

اداری و پرسنلی و موتور گردش کار

 • فرآیند کوچک : 150.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 350.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 105.000.000 ریال

مهندسی محصول - درخت محصول/عملیات

 • فرآیند کوچک 70.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 250.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 30.000.000 ریال

مهندسی محصول - کدینگ

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 200.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 45.000.000 ریال

مدیریت برنامه و بوجه سازمانی

 • فرآیند کوچک : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 400.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 75.000.000 ریال

انبارداری

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 90.000.000 ریال

برنامه ریزی تولید و تامین

 • فرآیند کوچک : 200.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 400.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 700.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 120.000.000 ریال

نت و کالیبراسیون

 • فرآیند کوچک : 300.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 500.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 1200.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 150.000.000 ریال

حکم کار

 • فرآیند کوچک : 200.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 500.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 700.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 150.000.000 ریال

خرید و تدرکات

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 350.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 105.000.000 ریال

قرار دادهای بازرگانی

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 300.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 60.000.000 ریال

حسابداری

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 450.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 90.000.000 ریال

خزانه داری

 • فرآیند کوچک : 70.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 300.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 45.000.000 ریال

بهای تمام شده

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 90.000.000 ریال

کنترل پروژه

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 400.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 60.000.000 ریال

مدیریت مستندات و دانش سازمانی

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 250.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 45.000.000 ریال

فروش و ارتباط با مشتری

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 350.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 105.000.000 ریال

خدمات و تعمیرات

 • فرآیند کوچک : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 450.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 75.000.000 ریال

ورود و خروج پرسنل

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 45.000.000 ریال

حقوق و دستمزد

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 45.000.000 ریال

ورود و خروج میهمان

 • فرآیند کوچک : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 150.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 30.000.000 ریال

مدیریت اموال

 • فرآیند کوچک : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 150.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 30.000.000 ریال

مدیریت درخواست کاربران (تیکت)

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 75.000.000 ریال

درخواست خودرو

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 75.000.000 ریال

پرسش و پاسخ

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 75.000.000 ریال

مدیریت ورود و خروج فایل (ATM)

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 75.000.000 ریال

اتوماسیون اداری

 • فرآیند کوچک : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 150.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 30.000.000 ریال

مدیریت کنترل کیفیت

 • فرآیند کوچک : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 400.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 60.000.000 ریال

ردیابی محصول و سریالها

 • فرآیند کوچک : 150.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 450.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 90.000.000 ریال

قیمت کل

 • فرآیند کوچک : 2.990.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط : 6.900.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 11.500.000.000 ریال
 • داشبورد مدیریتی : 2.070.000.000 ریال
X