زير ساخت

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • زير ساخت

ورود و خروج

سيستم حضور و غياب: امکان تعريف تقويم کاري هر شرکت ​ مديريت دسترسي ورود و خروج پرسنل به تفکيک واحد امکان تعريف شيفتهاي کاري مختلف با سطح اختصاصي سازي بالا پشتيباني از حالات و قوانين محاسبه اضافه کاري، اضافه کاري روز تعطيل، تاخير و تعجيل و …. با استفاده از پارامتريک کردن نحوه محاسبات در […]
ادامه مطلب
X