به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

مدیریت ورود و خروج فایل (ATM)

مدیریت ورود و خروج فایل (ATM)

کاربرد سیستم  مدیریت ورود و خروج اسناد در شبکه داخلی شرکت می باشد که با توجه به قابلیت های آن می توان فرایندهای متفاوتی را برای ورود و خروج فایل از شبکه تنظیم کرد و با توجه به آن گزارشات متفاوتی از لاگ های ورود و خروج فایل و تاییدیه های مختلف آن داشته باشیم.

در این سیستم ما می توانیم کامپیوترهای ATM  را در مکان های مختلف شرکت تعریف کنیم و به وسیله آنها ورود و خروج فایل را کنترل کنیم.

قابليتهاي عمده :

حفظ محرمانگی فایل ها
امکان ذخیره تاریخچه ورود و خروج فایل
امکان ثبت مجوز و دسترسی مجزا برای هر شخص
گردش فایل ها و امکان تایید مدیر در هنگام ورود و خروج فایل
ایجاد فرایندهای مختلف بر اساس سطوح دسترسی سری و خیلی محرمانه و محرمانه
امکان تعریف سیستم های ورود و خروج فایل مختلف به تعداد دلخواه و تعیین سطوح دسترسی در آن

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X