لجستيک

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • لجستيک

انبارداري

مديريت انبار از سيستمهاي انبارداري بعنوان قلب راهکارهاي يکپارچه نام برده مي شود چراکه مهمترين نقش را در ثبت اطلاعات خريد، فروش، توليد و حتي حق العملها دارد. کاهش سطح موجودي، عادي سازي جريان مواد و جريان توليد و نيز ارائه اطلاعات درست به ديگر ماژولهاي سيستم از مهمترين وظايف اين بخش مي باشد. .سيستم […]
ادامه مطلب
X