لجستيک

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • لجستيک

مديريت دانش سازماني

مديريت دانش و مستندات سازماني مديريت دانش فرايندي است که به سازمانها کمک مي‌کند تا اطلاعات و مهارتهاي مهم را که بعنوان حافظه سازماني محسوب مي‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند، شناسايي، انتخاب، سازماندهي و منتشر نمايند. قابليتهاي عمده : يکپارچگي کامل ماژول مديريت دانش با ماژول مديريت پروژه اعتبار […]
ادامه مطلب

انبارداري

مديريت انبار از سيستمهاي انبارداري بعنوان قلب راهکارهاي يکپارچه نام برده مي شود چراکه مهمترين نقش را در ثبت اطلاعات خريد، فروش، توليد و حتي حق العملها دارد. کاهش سطح موجودي، عادي سازي جريان مواد و جريان توليد و نيز ارائه اطلاعات درست به ديگر ماژولهاي سيستم از مهمترين وظايف اين بخش مي باشد. .سيستم […]
ادامه مطلب
X