قراردادها

مديريت قراردادها

با هرچه بزرگتر شدن سازمانها و و افزايش تعداد قراردادها که خود انواع الحاقيه ها، متممها و صورت وضعيتها را به همراه دارد، دسته بندي و مديريت قراردادها کاري دشوار و هزينه بر خواهد شد.از انجا که هر قرارداد داراي چرخه خاص خود است و بايد اين چرخه با استراتژي مناسب مديريت شود ، بهترين کار استفاده از سيستم مديريت قراردادها مي باشد.

قابليتهاي عمده :

امکان تعريف انواع قراداد به صورت ساختاردرختي و تعيين دسترسي ها و پارامترهاي مرتبط با نوع قرارداد عادي و غيره
ثبت قرارداد بصورت گردشي از مرحله پيش نويس تا پايان مراحل قرارداد
امکان ثبت قرارداد و جزئيات اقلام قرارداد
پوشش انواع قراردادهاي فروش ، پيمانکاري و پيمانسپاري و ...
امکان تعريف انواع الحاقيه قرارداد
ثبت اطلاعات فازهاي اجراي قرارداد
ارتباط قرارداد با ضمانت نامه ها
ارتباط قرارداد با سپرده ها
هاي سيستمي مربوط به پايان قراردادها ، الحاقيه ها و صورت وضعيت ها
برنامه ريزي اجراي قرارداد(تضمين ها ، پرداخت پيش پرداخت ، تاريخ هاي تحويل)
دريافت اطلاعات بصورت مکانيزه از طريق فايل متني
تامين اعتبار و کنترل اجراي قرارداد از منظر اعتبار
امکان پيگيري هاي مالي و کنترل مدت زمان قرارداد
صدور دريافت/پرداخت وجوه به خزانه داري
مديريت

قرارداد ها

گزارشات :

گزارش گارانتي هاي قراردادها
گزارش قراردادها
گزارش آموزش قراردادها
گزارش زمانبندي تحويل قرارداد (برنامه فروش ساليانه)
گزارش جزييات قرارداد ها
گزارش وضعيت پرداختي به ريز نوع ارز
مراحل پرداخت قراردادها
ضمانت نامه ها

ارتباط با ساير سيستم ها :

فروش: ثبت فاکتور فروش بر مبناي اطلاعات قرارداد
تدارکات: ثبت درخواست خريد براي قرارداد
برنامه و بودجه: ثبت اطلاعات برنامه فروش بر مبناي اطلاعات قرارداد
X