مديريت پروژه

مديريت پروژه

به مجموعه ابزارها و روش‌ها‌يي که به کمک آنها مي‌توان مجموعه پروژه‌هاي يک شرکت را بصورت يکپارچه و در حوزه‌هاي مختلفي مانند زمان، هزينه، ريسک، کيفيت و محدوده، مديريت نمود متدولوژي مديريت پروژه سازماني اطلاق مي‌گردد.

قابليتهاي عمده :

ارائه يک متدولوژي واحد براي مديريت پروژه‌هاي سازمان
امکان ورود اطلاعات پروژه ها و دريافت خدمات بر مبناي سه روش:
PMBOK
Scrum
Agile To Do List
PBS و FBS و سپس توليد خودکار ليست فعاليتها
ارائه مبنايي مشخص براي ارزيابي عملکرد تيم‌ها و نيروهاي انساني سازمان
تخصيص منابع
ارسال وظايف به کارتابلهاي اشخاص تخصيص داده شده
ارائه گزارش کار بدون محدوديت تعدادي و نيز با روشهاي مختلف
ثبت زير پروژه
ثبت و ارجاع مستندات پروژه به درخت دانش و درخت مستندات سازماني در ماژول مديريت دانش

ارتباط با ساير سيستم ها :

خريد داخلي (تدارکات) : برنامه ريزي تامين و ارسال سفارشات به سيستم تدارکات در صورت لينک فعاليتهاي داخل پروژه به برنامه توليد مربوطه
برنامه و بودجه : تعريف پروژه بعنوان يکي از برنامه هاي سازماني (برنامه فروش سالانه يا برنامه توليد ماهانه)
قراردادها : ارتباط بين قرارداد و پروژه مربوطه
سيستم مديريت ارتباط با مشتريان : ارسال يادآوري تمديد خدمات ، گارانتي ، سررسيد و پرداخت ها به صورت اتوماتيک وثبت تماس ها
مديريت دانش : انتخاب نوع فعاليت از نوع مستندات و ارجاع و تکميل مدارک در درخت دانش سازماني و درخت مستندات پروژه
X