تدارکات

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • تدارکات

بازرگاني

سيستم بازرگاني داخلي و خارجي تامين به موقع و باکيفيت اقلام و خدمات موردنياز سازمانها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. هدف سيستم تدارکات ، بهينه سازي، ثبت و تسهيل فرايندهاي خريد و از طرفي ديگر بهينه سازي مقدار و قيمت تهيه مواد اوليه بخصوص در هنگام وجود محصولات و اقلام متنوع مي باشد.چابکي و […]
ادامه مطلب
X