کدينگ

مهندسي محصول

مهندسي محصول به عنوان هسته اوليه ساختارهاي توليدي است.طراحي درخت محصولات ، بهينه سازي مهندسي محصول ، حفظ کليه تغييرات مهندسي و در نهايت هزينه يابي استاندارد محصولات جزء وظايف اصلي مهندسي محصول مي باشدلذا جهت ارائه برنامه ريزي توليد جامع و دقيق لازم است در وهله اول اطلاعات پايه اي مورد نياز توليد که در قالب مهندسي محصول تعريف شده است تامين گردد.لازم به ذکر است در صورتيکه اطلاعات دقيق تري در سيستم هاي تدارکات و فروش موردنياز باشد مي توان با استفاده از اين ماژول و بدون استفاده از سيستم توليد از سيستم هاي مربوطه استفاده نمود.

سيستم کدينگ

هدف اصلي در سيستم کدينگ ايجاد ساختاري منسجم و معنادار براي ثبت کالا و خصوصيات متنوع آن و انجام گروه بندي مناسب مي باشد.با توجه به اهميت کدينگ محصولات در انواع صنايع مختلف بهره بردار از سيستم و لزوم پشتيباني از انواع سيستمهاي کدينگ، راهکار سازماني سيستم مورد نياز شرکت ها از ماژولي مجزا و تخصصي در اين رابطه پشتيباني مي کند.

قابليتهاي عمده :

تعريف گروه هاي کالا و نمايش درختي آن
امکان ثبت فرمول کددهي براي هر گروه
کددهي اتوماتيک توسط سيستم براساس ساختار از پيش تعريف شده
امکان ثبت مشخصه ها و برقراري ارتباط آنها به گروه هاي کالا
تعيين نمودن وضعيت اجباري و يا اختياري بودن ثبت مشخصه هاي کالا براي ايجاد کدهاي unique کالا
ثبت کد در هر گروه و تعيين مشخصه هاي مربوطه و اعلام خطا در صورت ايجاد کدهاي تکراري
امکان ثبت اقلام مرتبط براي هر کد کالا ، مانند مشابهات ، نري و مادگي و ...
امکان تعريف انواع کدها نظير کدهاي هزينه اي، اقلام فروختي، ساختني و ...
امکان تعيين محصولات در کدينگ
امکان مشخص نمودن نوع تامين پيش فرض کالا
مديريت واحد هاي اندازه گيري و تبديل واحدها
امکان تعريف واحدهاي اندازه گيري متعدد براي هر کالا
امکان تعيين شرکتهاي سازنده براي هر کد محصول و تعيين MFRCODE هاي آنها
يکپارچگي و نمايش مقادير مهم و مختص هر کد، از سيستمهاي ديگر سيستم مورد نياز شرکت ها مثل موجودي رزرو، موجودي آزاد، سابقه خريد و ...
ثبت اطلاعات سريال کالاها و کد رهگيري کالاها (Serial No, Lott No)
تعريف مشخصه هاي اجباري و اختياري و تاثير در يکتا بودن براي هر گروه بندي
ايجاد کد در هر گروه بندي با توجه پرکردن مشخصه در هر گروه بندي و جلوگيري از ايجاد کد تکراري با توجه به مشخصه ها
ثبت مستندات مربوط به هرکد قلم
ايجاد بانک اقلام مرتبط مانند نري و مادگي و مشابهات و ....
ثبت اطلاعات سازندگان هر کالا در بانک اطلاعاتي مربوطه
قابليت ثبت اطلاعات انواع بسته بندي مانند حساس به رطوبت و .... با توجه به هر کد
تعريف پايه انواع تامين براي هر کد و مشخص کردن قطعه ، مواد و نيمه ساخته و محصول و .....
تعريف واحد هاي اندازه گيري و تخصيص به هر گروه بندي اقلام
تعریف گروهبندی اقلام و فرمول های مختلف کد دهی برای هر گروه
X