رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

نت و کالیبراسیون

نت و کالیبراسیون

سیستم نگهداری و تعمیرات مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل عملیات سرویس و نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و سایر اموال سازمان را مدیریت می‌کند. امروزه سطوح مختلفی از نگهداری و تعمیرات، شامل تعمیرات اضطراری (EM)، نت پیشگیرانه PM)، نت پیشبینانه (PdM) و نت‌ اصلاحی (CM)، مطرح می‌شود. تعمیرات پس از خرابی تجهیزات، علاوه بر تأمین هزینه‌های تعمیرات، باعث کاهش عمر مفید و کاهش تولیدات این تجهیزات می‌شود .طبق استاندارد ملی ایران کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم کالیبراسیون تجهیزات در مقایسه با استانداردهای مربوطه است.

کالیبراسیون به زبان ساده به معنی اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده، می‌باشد. با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر و انجام آزمایش های دقیق از طریق انجام آزمون ها و اندازه‌گیری های مطمئن صورت می‌گیرد لذا انجام فرایند کالیبراسیون در تجهیزات ثابت، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

قابليتهاي عمده

امکان تعریف مکان تجهیزات
امکان تعریف درخت تجهیزات
ثبت حواله انبار در دستور کار
امکان تعریف شرایط کالیبراسیون
امکان تعریف شناسنامه تجهیزات
امکان براورد هزینه هر دستور کار
امکان تعریف مشخصه های تجهیزات
نشان دادن BOM در شناسنامه تجهیزات
امکان تعریف آزمایشگاه های کالیبراسیون
تعریف دستور کار با فرآیند گردشی اختصاصی
امکان تعریف وضعیت و نوع نگهداری تجهیزات
امکان ثبت پروژه در برنامه ریزی نگهداری تعمیرات
امکان ثبت گزارش کار جهت براورد هزینه دستور کار
امکان ثبت دستورالعمل ها و نکات ایمنی به صورت درختواره
امکان ثبت فایل ها و پیوست کردن آن به سریال تجهیزات
امکان تعریف کارگاه های مختلف برای استفاده از تجهیزات
امکان محدود کردن تجهیزات به سایت ها و تخصیص سایت ها به چارت سازمانی
کنترل (ریالی/ تعدادی) خرید برای نگهداری تعمیرات با توجه به درخت محصول
امکان ثبت نتایج و تحلیل نتایج (میانگین و درصد خطا و رنج های مختلف محاسبه مشخصات) در کالیبراسیون
امکان تعریف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت دوره های در زمان های مختلف روزانه و هفتگی و ماهانه و... و بر اساس رخداد

گزارشات :

گزارش درخت چارت سازمانی-سایت-سریال(مکان یابی هرسریال)
گزارش لیست خرابی ها و رخدادهای تجهیزات
گزارش لیست برنامه ریزی های نت پیشگیرانه
گزارش کالیبراسیون های هر تجهیز
گزارش لیست شناسنامه تجهیزات
گزارش لیست دستورکارها

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X