مديريت دانش سازماني

مديريت دانش و مستندات سازماني

مديريت دانش فرايندي است که به سازمانها کمک مي‌کند تا اطلاعات و مهارتهاي مهم را که بعنوان حافظه سازماني محسوب مي‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند، شناسايي، انتخاب، سازماندهي و منتشر نمايند.

قابليتهاي عمده :

يکپارچگي کامل ماژول مديريت دانش با ماژول مديريت پروژه
اعتبار سنجي دانشها و مستندات سازماني طي يک فرآيند گردشي از پيش تعيين شده
تعريف درختواره دانش سازماني
ارتباط همه مستندات در کليه ماژولها مثل قراردادها، تحقيقات و ... با هم
امکان دسته بندي و گروه بندي دانش در سطوح نامحدود
امکان تعريف کلمات کليدي و واژه نامه ها براي دانش هاي ثبتي
X