مديريت تسهيلات

تسهيلات و وامها

در اين سيستم انواع تسهيلات اعطايي به افراد سازمان ميتواند بر اساس يک نوع اعتبار سنجي استاندارد در سازمان که برگرفته از پارامترهايي نظير سابقه کاري، ميزان دريافتي، تعدد سابقه دريافت تسهيلات و ضمانت هاي قابل ارائه ميباشد صورت گرفته و محاسبات ريالي و زماني انواع صندوقها و اقساط در هر لحظه قابل نمايش خواهد بود.

قابليتهاي عمده :

اتصال به ماژول حقوق و دستمزد
قابليت جداسازي اين مآژول از حقوق و دستمزد و کار بعنوان يک صندوق خودمختار و جداگانه در بين افراد
امکان تاسيس چند صندوق مجزا در سازمان
ارائه گزارشات داشبوردي به هيئت امناي انواع صندوقها
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
محاسبه و نمايش سابقه افراد به ريز وضعيت.
X