درخت محصول

درخت محصول :

يکي از اجزاي اصلي راهکارهاي نوين مديريت موجوديها و توليد در سازمانها درخت محصول مي باشد که جايگاه پايه اي در محاسبات بعدي سيستم دارد. درخت محصول معمولا بصورت يک چارت درختي نمايش داده مي شود که در ابتداي آن محصول نهايي و در انتهاي آن اجزا و مواد اوليه براي ساخت را نمايش مي دهد.دسترسي داشتن به يک ليست صحيح درخت محصول موجب کاهش مشکلات و سردرگمي ها در زمان تعمير و توليد و جابجايي قطعه اي در محصولات مي شود.

قابليتهاي عمده :

نامحدود بودن تعريف سطوح درخت محصول
امکان ثبت مشابهات در هر Node از درخت محصول
امکان تغيير نوع تامين پيش فرض کدينگ در هر Node از درخت محصول
تعيين شرکت سازنده و MFRCODEپيش فرض در هرNode از درخت محصول
امکان تعيين مارکاژ در هر Node از درخت محصول
امکان رديابي محل استفاده کالاي خاص در محصولات مختلف
تعيين متولي توليد
امکان مشاهده ضرايب مصرف کالاها در يک واحد محصول
امکان طراحي و تغيير ساختار محصول در زمان واقعي بدون تاثيرگذاري در فرآيند در حال توليد در محيط کاملا آزمايشي
امکان کپي ساختار کامل محصول در محصولاتي که از زيرمجموعه هاي يکسان برخوردار هستند

درخت عمليات/ درخت هزينه استاندارد :

ميتوان از درخت عمليات و درخت هزينه نيز بعنوان دو موجوديت پايه اي در ظرفيت سنجي، حسابداري صنعتي و …. نام برد.

درخت عمليات معرف نحوه ساخت محصول نهايي و ايستگاه هاي کاري و زمان هاي انجام کار و ماشين آلات و ابزار مورد نياز مي باشد.

تعريف ظرفيت هاي منابع توليد ، از نيروي انساني مورد نياز گرفته تا مواد اوليه ، ماشين آلات و ساير تجهيزات توليد به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي دقيق ظرفيت هاي توليد مي باشد و از اهميت بسزايي برخوردار است.

درخت عمليات يا به عبارت ديگر روش ساخت ، گام هايي را تعريف مي کند که براي توليد يک محصول مي بايست طي شود.هر مسير توليد در ساده ترين حالت ، ممکن است از يک يا چند عمليات ( و حتي تکرار عمليات) تشکيل شده باشد.با تعريف مسيرهاي توليد و عمليات براي ساخت محصول نهايي مي توانيد به راحتي محاسبات برنامه ريزي ظرفيت را انجام داد.

با کمک درخت هزينه مي توان به راحتي هزينه ساخت و توليد محصولات را به دست آورد.زمانيکه دستمزدهاي مربوط به ساخت و توليد محصولات مشخص باشد و نيز قيمت خريد مواد و قطعات تشکيل دهنده محصول را داشته باشيم هزينه استاندارد ساخت و توليد محصول مي تواند خروجي کار باشد.

دیگر قابليتهاي عمده :

امکان ثبت درخت محصول بصورت نامحدود
امکان ثبت متولي تامين در هر کد ازدرخت محصول
امکان کپي درخت براي درخت محصول هاي مشابه
امکان تغيير کد دسته جمعي در درخت يک محصول
ثبت و حذف و جايگزين کردن مشابهات براي هر نود از درخت محصول در يک محصول خاص
قفل و باز کردن درخت محصول
تعريف عمليات هاي مختلف توليد
تعريف اپراتور هاي مختلف و ثبت حقوق سالانه براي آن ها
ثبت درخت عمليات با توجه به سايت توليد کننده و عمليات و اپراتور مربوطه
مشخص کردن مدت زمات تامين پيش فرض براي اقلام خريدني و توليدي و تعداد بچ و سايت پيش فرض براي آن ها

قابليتهاي عمده درخت عمليات و درخت هزينه استاندارد :

نامحدود بودن تعريف سطوح درخت عمليات و درخت هزينه استاندارد
امکان هزينه يابي محصولات براساس مواد مصرفي و پروسه توليد به صورت درختي
محاسبه قيمت استاندارد محصول
امکان تعريف ايستگاه هاي کاري
امکان تعيين ظرفيت براي ايستگاه هاي کاري
امکان تعريف عمليات هاي قابل انجام براي توليد و ساخت محصولات
امکان تعريف اپراتورها و تعيين هزينه اپراتورها در سال

گزارشات :

گزارش ليست درخت محصول
اطلاعات درخت محصول با موجودي و مارکاژ
گزارش کل مشابهات
گزارش پارت ليست
جستجوي پارامتريک کالا در محصول
گزارش ليست اقلام فاقد قيمت

ارتباط با ساير سيستم ها :

خريد و تدارکات : دريافت اطلاعات قيمت هاي خريد مواد و قطعات براي درخت هزينه استاندارد و ارسال اطلاعات شرکت سازنده و MFRCODE براي تامين و خريد اقلام
مديريت قراردادها : ارسال اطلاعات مشخصه هاي محصول براي ايجاد پيوست فني محصولات قرارداد
انبار(کنترل موجودي و حسابداري انبار) : صدور اطلاعات کدينگ به انبار
برنامه ريزي توليد : صدور و ارسال اطلاعات پايه اي مورد نياز در برنامه ريزي توليد (ساختار محصول ، ظرفيت سنجي ها ، عمليات و هزينه استاندارد و...)
سيستم بهاي تمام شده : صدور اطلاعات مربوط به درخت هزينه استاندارد به منظور محاسبه قيمت تمام شده محصول
سيستم فروش : صدور و ارسال اطلاعات پايه اي مورد نياز در فروش ( ساختار محصول ، ضرايب ، .... )
X