به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124338423
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

درخت محصول و درخت عملیات

درخت محصول و درخت عملیات

يکي از اجزاي اصلي راهکارهاي نوين مديريت موجوديها و توليد در سازمانها درخت محصول مي باشد که جايگاه پايه اي در محاسبات بعدي سيستم دارد. درخت محصول معمولا بصورت يک چارت درختي نمايش داده مي شود که در ابتداي آن محصول نهايي و در انتهاي آن اجزا و مواد اوليه براي ساخت را نمايش مي دهد. دسترسي داشتن به يک ليست صحيح درخت محصول موجب کاهش مشکلات و سردرگمي ها در زمان تامین و توليد و جابجايي قطعه اي در محصولات مي شود.

مي توان از درخت عمليات و درخت هزينه استاندارد نيز بعنوان دو موجوديت پايه اي در ظرفيت سنجي، حسابداري صنعتي و …. نام برد. درخت عمليات معرف ترتیب عملیات، نحوه ساخت محصول نهايي، ايستگاه هاي کاري، زمان هاي انجام کار، ماشين آلات و ابزار مورد نياز مي باشد. تعريف ظرفيت هاي منابع توليد، از نيروي انساني مورد نياز گرفته تا مواد اوليه ، ماشين آلات و ساير تجهيزات توليد به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي دقيق ظرفيت هاي توليد مي باشد و از اهميت بسزايي برخوردار است.

درخت عمليات يا به عبارت ديگر روش ساخت ، گام هايي را تعريف مي کند که براي توليد يک محصول مي بايست طي شود. هر مسير توليد در ساده ترين حالت، ممکن است از يک يا چند عمليات ( و حتي تکرار عمليات) تشکيل شده باشد. با تعريف مسيرهاي توليد و عمليات براي ساخت محصول نهايي مي توانيد به راحتي محاسبات برنامه ريزي ظرفيت را انجام داد.

با کمک درخت هزينه استاندارد مي توان به راحتي هزينه ساخت و توليد محصولات را به دست آورد. زمانيکه دستمزدهاي مربوط به ساخت و توليد محصولات مشخص باشد و نيز قيمت خريد مواد و قطعات تشکيل دهنده محصول را داشته باشيم هزينه استاندارد ساخت و توليد محصول مي تواند خروجي کار باشد.

قابليتهاي عمده :

تعيين متولي توليد
قفل و باز کردن درخت محصول
محاسبه قيمت استاندارد محصول
امکان تعريف ايستگاه هاي کاري
تعريف عمليات هاي مختلف توليد
امکان تعيين ظرفيت براي ايستگاه هاي کاري
امکان ثبت متولي تامين در هر کد از درخت محصول
امکان تغيير کد دسته جمعي در درخت يک محصول
امکان ثبت مشابهات در هر Node از درخت محصول
امکان تعيين مارکاژ در هر Node از درخت محصول
امکان مشاهده ضرايب مصرف کالاها در يک واحد محصول
امکان رديابي محل استفاده کالاي خاص در محصولات مختلف
امکان تعريف اپراتورهای مختلف و تعيين هزينه اپراتورها در سال
امکان تعريف عمليات هاي قابل انجام براي توليد و ساخت محصولات
امکان تغيير نوع تامين پيش فرض کدينگ در هر Node از درخت محصول
ثبت درخت عمليات با توجه به سايت توليد کننده و عمليات و اپراتور مربوطه
امکان ایجاد درخت محصول از طریق فایل اکسل و ایجاد همزمان کد پدر و فرزند
امکان هزينه يابي محصولات براساس مواد مصرفي و پروسه توليد به صورت درختي
تعيين شرکت سازنده و MFRCODE پيش فرض در هر Node از درخت محصول
نامحدود بودن تعريف سطوح درخت محصول، درخت عمليات و درخت هزينه استاندارد
ثبت، حذف و جايگزين کردن مشابهات براي هر Node از درخت محصول در يک پروژه خاص
امکان کپي ساختار کامل محصول در محصولاتي که از زيرمجموعه هاي يکسان برخوردار هستند
مشخص کردن مدت زمان تامین و تعداد بچ و سایت پیش فرض برای اقلام خریدنی و تولیدی
امکان طراحي و تغيير ساختار محصول در زمان واقعي بدون تاثيرگذاري در فرآيند در حال توليد در محيط کاملا آزمايشي

گزارشات :

گزارش کل مشابهات
گزارش لیست تجمیعی اقلام
گزارش لیست درخت محصول
گزارش تغییرات درخت محصول
گزارش پارت ليست درخت محصول
جستجوي پارامتريک کالا در محصول
اطلاعات درخت محصول با موجودي و مارکاژ
گزارش درخت محصولات (پدرهای مطلق،همه پدرها)

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X