رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

برنامه ریزی تولید و تامین

برنامه ریزی تولید و تامین

در هر سازمان توليدي، برنامه ريزي توليد به عنوان اصلي ترين موتور محرکه سازمان محسوب مي شود. ماموريت سيستم برنامه ريزي توليد، مديريت سفارشات، ساخت محصولات و بررسي قطعات مورد نياز و صدور درخواست هاي تامين اين قطعات از طريق رزرو از انبار و يا ارسال به تدارکات مي باشد و همچنين برنامه ريزي جهت توليد با در نظر گرفتن ظرفيت هاي در دسترس منابع و ماشين هاي توليدي مي باشد. اجراي درست و به موقع اين موارد نيازمند وجود سيستم جامعي است که بتوان به وسيله آن براساس اطلاعات سازمان، برنامه ريزي نمود.

در بندهای بعدی برخی مفاهیم مربوط به سیستم برنامه‌ریزی تولید رسام تشریح می‌گردد.

  • پیش برنامه تولید: با استفاده از امکانات گسترده سيستم برنامه ريزي توليد، اطلاعات مربوط به برنامه هاي فروش محصولات توليدي  بصورت اتوماتيک اخذ مي گردد و بر اين مبنا، اطلاعات اوليه پيش برنامه توليد به تفکيک ماه در سيستم ايجاد مي گردد. همچنين اولويت هاي توليد در پيش برنامه توليد تعيين مي شود.
  • برنامه تولید: بعد از اجراي پيش برنامه توليد و تشکيل درخت توليد، خروجي مورد نياز توليد که همان برنامه توليد است تشکيل مي گردد. در برنامه توليد تعداد مورد نياز اقلامي که مي بايست در روند توليد قرار گيرند مشخص مي گردد و برنامه ايستگاه هاي کاري تعيين مي شود و براساس ظرفيت هاي موجود نيروي انساني، شيفت هاي کاري، ظرفيت ايستگاه هاي کاري و ماشيني و … زمان توليد هر محصول و نيمه ساخته مشخص مي گردد. اين برنامه کاملا اجرايي و قابل ارائه به واحدهاي توليدي بوده و مي تواند مستقيما مبناي توليد روزانه واحدها قرار بگيرد.
  • مدیریت حکم کار: زمانيکه سايت هاي توليدي براي توليد محصولات موردنياز آماده مي شوند، ارجاع کار توليد اقلام طبق حکم کاري به آنها انجام مي گردد، که طي آن مشخص مي شود هر واحد توليدي ملزم است چه دستگاه هايي و به چه تعدادي را توليد نمايد، براي مديريت اين موارد از ماژول مديريت حکم کار کمک گرفته مي شود.
  • مدیریت پیمانسپاری تولید: گاهي سازمان توليدي براي توليد اقلام مورد نياز ظرفيت لازم را نداشته و نياز است ساخت و توليد اين اقلام را بصورت برونسپاري و از طريق شرکت هاي ديگري انجام دهد. به منظور مديريت مکانيزه روند توليد اينگونه محصولات، ماژول مديريت پيمانسپاري توليد در نظر گرفته شده است.
  • ظرفیت سنجی: با آگاهي از ظرفيت هاي موجود در شرکت و ميزان قابليت افزايش اين ظرفيت ها، هر سازمان توليدي قادر خواهد بود برنامه ريزي توليد دقيقتر و زمانمندتري را ارائه نمايد. در دنياي رقابت امروز تحويل به موقع سفارشات مي تواند يکي از شاخصه هاي اصلي برتري نسبت به ساير رقبا باشد. براساس اطلاعاتي که در مهندسي محصول وجود دارد، مي توان به راحتي زمان توليد يک محصول را پيش بيني نمود. اينها ظرفيت هاي استاندارد تعريف شده اي هستند که براي شيفت هاي کاري، سايتها يا واحدهاي توليدي و نفرات انساني در نظر گرفته شده‌اند. چنانچه برنامه هاي توليدي که به واحدهاي توليدي ارجاع داده مي شوند، بيش از ظرفيت استاندارد باشد و به عبارتي سرريز داشته باشيم، مي توان سياست هاي افزايش ظرفيت، مانند افزايش تعداد و ساعات شيفت کاري، نيروي انساني و ظرفيت ماشيني را صادر نمود.

بعنوان مثال چنانچه نياز باشد که محصولي در مدت زمان 2 ماه تحويل مشتري داده شود ولي زمان توليد محصول با ظرفيت هاي استاندارد 3 ماه باشد، مي توان از برنامه افزايش ظرفيت استفاده نمود تا تحويل محصول طبق زمانبندي انجام شود. ولي در صورتي که بخواهيم طبق ظرفيت هاي موجود حرکت کنيم زمان تحويل محصول  براساس استاندارد تعريف شده در نظر گرفته مي شود.

سطوح سيستم توليد

سطح 1 :

هسته اصلي و ضروري در استقرار سيستم توليد، ثبت اطلاعات پيش برنامه توليد و مرحله بعد اجراي برنامه توليد است (پيش نياز اين بخش نيز اطلاعات مربوط به مهندسي توليد و تنظيمات پيش برنامه توليد مي باشد) بعد از اجراي برنامه توليد به صورت کاملا اتوماتيک برنامه سفارش توليد، برنامه رزرو انبار و برنامه تامين، کنترل و ايجاد مي گردد.

سطح 2 :

در اين سطح استقرار لازم است سطح 1 پياده سازي شده باشد .در اينجا در صورت نياز مشتري، ماژول مديريت حکم کار که براي ارجاع کارهاي توليد به واحدهاي توليدي و حواله هاي مربوطه، نياز است، مستقر مي گردد. در صورتی که تمامی تنظیمات مربوط به تولید محصول برای نرم افزار تعریف شده باشد میتوان مدیریت خط تولید را تا سطح قابل توجهی به نرم افزار سپرد.

سطح 3 :

در اين سطح استقرار لازم است سطح 1 پياده سازي شده باشد و از سطح 2 نيز ماژول مديريت حکم کار مستقر شده باشد. در اينجا در صورت نياز مشتري، ماژول مديريت برونسپاري براي مديريت اقلامي که توليد آنها به صورت پیمانسپاری انجام می گیرد، استقرار مي يابد و همچنين صورتحساب پيمانکاران با توجه به قرارداد خريد، حکم کارهاي صادر شده، حواله های انبار صادر شده و عملکرد پيمانکاران مشخص می‌گردد.

سطح 4 :

ماژول ظرفيت سنجي را نيز در صورت نياز به اعمال مواردي مانند تقويم کاري، تعداد و ساعات شيفت کاري، ظرفيت سايت هاي توليدي و نيروي انساني مراکز توليدي، در اين سطح مي توان اضافه نمود.

درخت تنظيمات توليد ( فرمول ساخت )

با توجه به برنامه توليد ثبت شده درخت تنظيمات توليد که براساس کدينگ، درخت عمليات، درخت محصول و ضرايب موجود در آن شکل گرفته است ايجاد مي گردد. کاربر مي تواند تنظيمات پيش فرض را که از سيستم هاي فوق اعمال شده است را مانند نوع تامين و متولي کالا و سايت توليدکننده تغيير دهد.

اجراي برنامه توليد :

با اجراي برنامه توليد براساس درخت تنظيمات توليد، در ابتدا تمامي رزروهاي انبار آزاد شده و مجددا براساس اولويت پيش برنامه ها، براي اقلام توليدي موردنياز بررسي موجودي انجام مي گيرد. در ابتدا عمليات کنترل موجودي انبار و رزرواسيون بصورت اتوماتيک انجام مي گيرد و برنامه رزرو انبار براي اقلام موجود در انبار ايجاد مي گردد. در مرحله بعد براي اقلام ناموجود، پس از بررسي درخواست خريدهاي فعال و رزرو آنها، برنامه تامين(خريد) بصورت اتوماتيک ايجاد مي گردد. در نهايت ليست سفارشات توليد نهايي شده و درخت توليد ايجاد مي شود.

درخت توليد شامل موارد : برنامه توليد، برنامه رزرو انبار، برنامه تامين، برنامه کيفيت، رسوب انبار، خريد مازاد (تعدادي و ريالي) مي شود.

گزارشات

امکان گزارش گیری از وضعیت تولید و تامین
امکان گزارش گیری از رزروهای انبار به ازای هر برنامه تولید
امکان گزارش گیری از درخواست خرید ها به ازای هر برنامه تولید
امکان گزارش گیری از رسید ها و حواله های مصرفی به ازای هر برنامه تولید

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X