کنترل کيفيت

مدیریت کیفیت

ماژول مديريت کيفيت يکي از ماژول‌‌‌‌هاي مهم و پر کاربرد در راهکار سازماني مديريت منابع سيستم مورد نياز شرکت ها مي‌‌‌‌باشد که کليه فعاليت‌‌‌‌هاي حوزه مديريت کيفيت مانند کيفيت مواد ورودي، کيفيت در حين توليد، کيفيت پس از توليد، کيفيت در توزيع و فروش و….. را بصورت دقيق و يکپارچه پوشش مي‌‌‌‌دهد.

قابليتهاي عمده :

تعريف برنامه بازرسي (Inspection plan)
مديريت کيفيت در فرايند تأمين
مديريت کيفيت در انبار
مديريت کيفيت در توليد
مديريت کيفيت در فرايند توزيع و فروش
بازرسي کيفي تجهيزات و کاليبراسيون
مديريت عدم انطباق‌‌‌‌ها در تمام حوزه هاي فوق
مديريت مميزي
تجزيه و تحليل عوامل شکست
هزينه‌‌‌‌هاي کيفيت
ارزيابي تأمين کنندگان و پيمانکاران
مديريت

قرارداد ها

گزارشات :

گزارش گارانتي هاي قراردادها
گزارش قراردادها
گزارش آموزش قراردادها
گزارش زمانبندي تحويل قرارداد (برنامه فروش ساليانه)
گزارش جزييات قرارداد ها
گزارش وضعيت پرداختي به ريز نوع ارز
مراحل پرداخت قراردادها
ضمانت نامه ها

ارتباط با ساير سيستم ها :

فروش: ثبت فاکتور فروش بر مبناي اطلاعات قرارداد
تدارکات: ثبت درخواست خريد براي قرارداد
برنامه و بودجه: ثبت اطلاعات برنامه فروش بر مبناي اطلاعات قرارداد
X