کنترل کيفيت

مدیریت کیفیت

ماژول مديريت کيفيت يکي از ماژول‌‌‌‌هاي مهم و پر کاربرد در راهکار سازماني مديريت منابع سيستم مورد نياز شرکت ها مي‌‌‌‌باشد که کليه فعاليت‌‌‌‌هاي حوزه مديريت کيفيت مانند کيفيت مواد ورودي، کيفيت در حين توليد، کيفيت پس از توليد، کيفيت در توزيع و فروش و….. را بصورت دقيق و يکپارچه پوشش مي‌‌‌‌دهد.

قابليتهاي عمده :

تعريف برنامه بازرسي (Inspection plan)
مديريت کيفيت در فرايند تأمين
مديريت کيفيت در انبار
مديريت کيفيت در توليد
مديريت کيفيت در فرايند توزيع و فروش
بازرسي کيفي تجهيزات و کاليبراسيون
مديريت عدم انطباق‌‌‌‌ها در تمام حوزه هاي فوق
مديريت مميزي
تجزيه و تحليل عوامل شکست
هزينه‌‌‌‌هاي کيفيت
ارزيابي تأمين کنندگان و پيمانکاران
کنترل مدت زمان فرآیند ها
X