رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

ورود و خروج پرسنل

ورود و خروج پرسنل

سیستم های ورود و خروج پرسنل،یک ابزار عالی و کارآمد برای مدیریت زمان ورود و خروج پرسنل، نظارت
زمان عملکرد آن ها و ابزاری بسیار عالی برای محاسبه ی حقوق کارمندان می باشد.

قابلیت های عمده

امکان شارژ و دشارژ مرخصی
تعریف تاخیر و تعجیل قابل چشم پوشی در ماه
تنظیم تاخیر و تعجیل اول و آخر وقت شیفت
اتصال ماژول حضور و غياب به حقوق و دستمزد
امکان تعریف ساعات استراحت در روز های مختلف
پيوست کردن فايل ها در فرم هاي مرخصی/ ماموریت
درخواست تصحيح ورود خروج به صورت کاملا گردشي
مديريت دسترسي ورود و خروج پرسنل به تفکيک واحد
تعريف دوره هاي مختلف تخصيص مرخصي ساعتي و روزانه
در نظر گرفتن محدوديت ساعت براي ثبت مرخصي ساعتي
امکان محدود کردن سطح استفاده از مرخصي در يک دوره خاص
امکان ثبت آنلاین اطلاعات ورود و خروج از هر دستگاه ساعت زنی
امکان تعريف تقويم کاري هر شرکت(تنظیم تعطیلات رسمی و تعطیلات شرکت)
امکان تعریف انواع ضرایب برای المان های مختلف (غیبت، تاخیر و تعجیل، اضافه کاری...)
پشتيباني از انواع شيفتهاي متنوع کاری بصورت کاملا پويا و دايناميک و اختصاصی(ساعتي، شناور و ...)
امکان محدود کردن اضافه کار ماهیانه و حداقل و حداکثر اضافه کار در روز های تعطیل و در شیفت های مختلف
درخواست مرخصي و ماموريت ساعتي و روزانه و مجوز اضافه کاری به صورت گردشي با توجه به موتور گردش کار
امکان استفاده از قوانين مختلف ماموريت با استفاده از پارامتريک کردن نحوه محاسبات ساعات ماموريت، اضافه کاري و ...
پشتيباني از حالات و قوانين محاسبه اضافه کاري، اضافه کاري روز تعطيل، تاخير و تعجيل و .... با استفاده از پارامتريک کردن نحوه محاسبات

گزارشات

امکان گزارش گیری از مرخصی/ماموریت های ساعتی و روزانه
امکان گزارش گیری از مجوزهای صادر شده برای اضافه کاری
امکان مشاهده ورود خروج براي هر فرد و مديران آن با توجه به دسترسي
امکان گزارش گیری از تصحیحات ورود و خروج به صورت کلی و جزئی و ردیابی آن

ارتباط با سایر سیستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X