به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

قیمت رسام ERP

اداری و پرسنلی و موتور گردش کار

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 350.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال

مهندسی محصول - درخت محصول/عملیات

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 70.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 250.000.000 ریال

مهندسی محصول - کدینگ

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 200.000.000 ریال

مدیریت برنامه و بوجه سازمانی

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 400.000.000 ریال

انبارداری

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال

برنامه ریزی تولید و تامین

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 200.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 400.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 700.000.000 ریال

حکم کار

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 200.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 500.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 700.000.000 ریال

خرید و تدرکات

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 350.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال

قرار دادهای فروش و بازرگانی

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 300.000.000 ریال

حسابداری

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 450.000.000 ریال

خزانه داری

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 70.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 300.000.000 ریال

بهای تمام شده

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 300.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال

کنترل پروژه

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 200.000.000 ریال

مدیریت مستندات و دانش سازمانی

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 250.000.000 ریال

خدمات پس از فروش

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 450.000.000 ریال

ورود و خروج پرسنل

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال

حقوق و دستمزد

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 200.000.000 ریال

ورود و خروج میهمان

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 150.000.000 ریال

مدیریت اموال

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 150.000.000 ریال

داشبورد مدیریتی

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 500.000.000 ریال

مدیریت درخواست کاربران (تیکت)

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 150.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 200.000.000 ریال

مدیریت ورود و خروج فایل (ATM)

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 250.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 350.000.000 ریال

اتوماسیون اداری

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 50.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 150.000.000 ریال

مدیریت کنترل کیفیت

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 100.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 200.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 400.000.000 ریال

جمع کل

 • فرآیند کوچک (2 کاربر و 3 نقش) : 2.290.000.000 ریال
 • فرآیند متوسط (4 کاربر و 6 نقش) : 5.350.000.000 ریال
 • فرآیند بزرگ : 8.650.000.000 ریال
X