ورود و خروج

سيستم حضور و غياب:

امکان تعريف تقويم کاري هر شرکت
​ مديريت دسترسي ورود و خروج پرسنل به تفکيک واحد
امکان تعريف شيفتهاي کاري مختلف با سطح اختصاصي سازي بالا
پشتيباني از حالات و قوانين محاسبه اضافه کاري، اضافه کاري روز تعطيل، تاخير و تعجيل و .... با استفاده از پارامتريک کردن نحوه محاسبات
در نظر گرفتن محدوديت ساعت براي ثبت مرخصي ساعتي
سهولت تاييد/رد مرخصي، ماموريت و ... توسط مدير
اتصال ماژول حضور و غياب به حقوق و دستمزد
پشتيباني از انواع شيفتهاي ساعتي، شناور و ...
امکان محدود کردن سطح استفاده از مرخصي در يک دوره خاص
امکان استفاده از قوانين مختلف ماموريت با استفاده از پارامتريک کردن نحوه محاسبات ساعات ماموريت، اضافه کاري و ...
امکان ارائه خروجيهاي مختلف

برخی قابلیت ها :

امکان مشاهده ورود خروج براي هر فرد و مديران آن با توجه به دسترسي
درخواست مرخصي و ماموريت ساعتي و روزانه به صورت گردشي با توجه به موتور گردش کار
درخواست تصحيح ورود خروج به صورت کاملا گردشي
پيوست کردن فايل ها در فرم هاي سيستم
تعريف گروه شيفت هاي کاري متفاوت بصورت کاملا پويا و دايناميک
تعريف دوره هاي مختلف تخصيص مرخصي ساعتي و روزانه
تعريف تقويم کاري
قابليت ارتباط با هر دستگاه ورود و خروج
درخواست کاربران برای بازرسی برای ورود و خروج میهمان
کنترل و بازرسی مدیران بر ورود و خروج میهمانان وارد شده به شرکت
ثبت اطلاعات همراهان میهمان و گزارش بر روی آنها
X